уторак, 29. новембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније А1 НБГ Железничка станица

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „А1 Србија” д.o.o. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ0951_01 БГ_НБГ_Железничка_станица”, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 6631/4 КО Нови Београд, на подручју градске општине Нови Београд. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 12. децембар 2022. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).