четвртак, 15. децембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене Батајничког канализационог система

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БАТАЈНИЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Батајничкког канализационог система, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 67/21.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 15. до 29. децембра 2022. године на званичним интернет страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама Градске управе града Београда и градских општина Земун и Сурчин. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. децембром 2022. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Батајнички канализациони систем