четвртак, 15. децембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено пословног комплекса и верског објекта КО Нови Београд, блок између Јурија Гагарина, Уроша Мартиновића и Булевар Црвене армије

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА СПРАТНОСТИ ОД 3ПО+П+6+ПС ДО 3ПО+П+12 И ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПО+П+ВП+ГАЛ+2 НА ГП-1 КОЈУ ЧИНЕ К.П. 2902/7 И 2902/8 КО НОВИ БЕОГРАД, БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА, УРОША МАРТИНОВИЋА И БУЛЕВАР ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. до 29. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ЗАП” д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића бр.1к.
3.Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је „ЗАП” д.о.о. из Београда, у име инвеститора „ALTA HOLDING” д.о.о. из Београда.
4.У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5.Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Тијана Митић маст.инж.арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр. 1.
7.Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. децембра 2022. године.