уторак, 10. јануар 2023.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2023. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 

1. Предмет оглашавања 

Секретаријат за привреду, у циљу промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда, пружа подршку удружењима за реализацију програма који испуњавају један или више следећих циљева:

- промоција запошљавања лица из категорије теже запошљивих;
- примени нових технологија у циљу промоције предузетништва;
- промоцију оснивања кластера и бизнис инкубатора;
- промоција предузетништва као прихватљивог начина економског активизма;
- презентације и реализација креативних, иновативних и стваралачких идеја и предузетничких вештина;
- поспешивање развоја партнерства између профитног и непрофитног сектора;
- подстицање развоја повољног привредног амбијента у циљу подршке привредним субјектима 
- подстицање запошљавања кроз  унапређење професионалних капацитета запослених лица
- стварање предуслова за подршку привреди за стручним кадром у основној делатности 
- промоција савремених образовних модела у складу са исказаним потребама бизнис сектора
- унапређење општег оквира за привређивање, запошљавање као и за равномернији развој
- подстицање развоја привредних субјеката

2. Подносиоци пријава 

Подносиоци предлога програма за доделу средстава за суфинансирање програма могу бити добровољне и невладине недобитне организације, засноване на слободи удруживања више физичких или правних лица, основане ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег интереса, које нису забрањене Уставом или законом, уписане у регистар надлежног органа у складу са законом (у даљем тексту: носиоци програма) и то ако испуњавају следеће обавезне услове:
• да имају седиште на територији града Београда;
• да реализацију програма врше на територији града Београда;
• да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у Смерницама за подносиоце програма који се пријављују на конкурс. 

3. Подношење пријаве и потребна документација 

Програм се доставља на српском језику, ћириличним писмом, обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима.

Пријаву чине:

Обавезна документација:
•  Попуњен Образац предлога програма  (Прилог 1), 
•  Попуњен Образац табеларног приказа буџета програма (Прилог 2),
•  Попуњен Образац наративног буџета предлога програма (Прилог 3).

Пратећа документација:
• Фотокопија  Решење о регистрацији/Извод из регистра издат од стране Агенције за привредне регистре (копија не мора бити оверена);
• Фотокопија извода из Статута удружења где се виде области остваривања циљева удружења (копија не мора бити оверена).

Пријавни формати који чине пријавну документацију су доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs и порталу е – Управа Републике Србије. 

Наведена документација за пријаву се доставља у 2 примерка, и то:
• Један оригинални примерак обавезне документације потписан од стране овлашћеног лица,
• Једна штампана фотокопија обавезне документације оригиналног примерка потписаног од стране овлашћеног лица,
•  Један примерак пратеће документације.

4. Рок и начин достављања програма
Програми се достављају у затвореној коверти Секретаријату за привреду, Комисији за преглед, вредновање и рангирање поднетих предлога програма за суфинансирање програма од јавног интереса у области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда, Београд, Краљице Марије 1/17, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце програма. 
Програми се могу достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.