недеља, 26. фебруар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу гробља у Батајници

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБЉА У БАТАЈНИЦИ (НА ПАРЦЕЛИ КП-3) СА САОБРАЋАЈНИЦОМ НОВА 22 ( НА ПАРЦЕЛИ СА-108) И ТРАФОСТАНИЦОМ (НА ПАРЦЕЛИ ТС-11), НА К.П.БР. 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400/1, 2400/3, 2401/2, 2426/2, 5525/6, 5525/7 И ДЕЛУ К.П. 2401/1 СВЕ КО БАТАЈНИЦА

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 14. марта 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ANDZOR ENGINEERING” д.о.о. Иве Андрића бр.13, Нови Сад.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING” д.о.о. Иве Андрића бр.13, Нови Сад, а у име инвеститора ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, Његошева бр.84, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 14. марта 2023. године.