субота, 25. фебруар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено - пословног комплекса

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „VICTORY GARDENS” МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ 4ПО+СУ
П+12+ПС НА К.П. 3/3 КО ЧУКАРИЦА, УЛ. ЕНДИЈА ВОРХОЛА ББ У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 13. марта 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је друштво за архитектуру, урбанизам и инжењеринг „URBANISTIQ” д.о.о. Пере Велимировића бр.50, Раковица-Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело друштво за архитектуру, урбанизам и инжењеринг „URBANISTIQ” д.о.о. Пере Велимировића бр.50, Раковица-Београд, а у име инвеститора „VICTORY GARDENS” д.о.о. Милутина Миланковића бр.11в, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 13. марта 2023. године.

Текст и графика