среда, 29. март 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу грађевинског комплекса са 12 стамбених вила, Савски венац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА СА 12 СТАМБЕНИХ ВИЛА НА ПАРЦЕЛАМА ГП-1 ДО ГП-9, К.П. 20180/1 КО САВСКИ ВЕНАЦ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 5. до 12. априла 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „УРБО ИНТЕГРА” из Београда, Стевана Сремца бр. 20.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднела је „УРБО ИНТЕГРА” из Београда, у име инвеститора „PRINCESS PARK” д.о.о. из Београда.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за спровођење урбанистичких планова - Одељење за припрему урбанистичких пројеката и локација, Краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 12. априла 2023. године.