субота, 22. април 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за стамбено пословни комплекс, на ГБ Б1 и ГП Б3, К.П. 16528 и К.П. 16529 КО Земун

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС, НА ГП Б1 И ГП Б3, К.П. БР. 16528 И К.П. БР. 16529 КО ЗЕМУН.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 4. до 12. маја 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „PMC-INŽENJERING” d.o.o. Булевар уметности бр.2, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело je предузеће „PMC-INŽENJERING” d.o.o. Булевар уметности бр.2, Београд а у име инвеститора ЈП „ЈУГОИМПОРТ-СДПР”, Булевар уметности бр.2, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 12. маја 2023. године.

Урбанистички пројекат