уторак, 23. мај 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта спратности 3ПО+П+8 ПС, Булевар Милутина Миланковића, блок 40

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ 3ПО+П+8 ПС НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД К.П. 1222/43 И 1222/44 КО НОВИ БЕОГРАД У БУЛЕВАРУ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА У БЛОКУ 40 НА НОВОМ БЕОГРАДУ


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 30. маја до 7. јуна 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Љубомир Бошковић пр. 
„YUGO BIRO” Господара Вучића бр. 3, 11 000 Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће Љубомир Бошковић пр. „YUGO BIRO”, Господара Вучића бр.3, 11 000 Београд, а у име инвеститора Растка Плескоњић, Билећка бр. 30/9, 11 000 Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Бојана Стевановић, 
маст. инж. арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 7. јуна 2023. године.

Текст и графика