понедељак, 29. мај 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 18. маја 2023. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, Градска општина Вождовац на рани јавни увид, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21) 
Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, КРУЖНИ ПУТ, ДАРВИНОВЕ И БУЛЕВАРА ПЕКА ДАПЧЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 29. маја до 12. јуна 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45, (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 12. јуном 2023. године. 

Текст и графика