понедељак, 3. јул 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП са идејним решењем за изградњу стамбено-пословних објеката „The one” спратности 3ПО+П+9 до максималних 3ПО+П+19+ПС на к. п. 2906/26 к. о. Нови Београд на углу улица Омладинских бригада и Ђорђа Станојевића у Београду – фаза II

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта са идејним решењем за изградњу стамбено-пословних објеката „The one” спратности 3ПО+П+9 до максималних 3ПО+П+19+ПС на к. п. 2906/26 к. о. Нови Београд на углу улица Омладинских бригада и Ђорђа Станојевића у Београду – фаза II

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. до 18. јула 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је URBANISTIQ д.о.о. из Београда, ул. Пере Велимировића бр.50. 
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ул. Краља Милутина бр. 10а, Београд, у име Александар градња д.о.о. из Новог Сада, ул. Мише Димитријевић бр.72.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Бојана Стевановић маст.инж.арх. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр.1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1 најкасније до 18. јула 2023. године.

Текст и графика