среда, 12. јул 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за реконструкцију пијаце

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПИЈАЦЕ „МЕРКАТОР” НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД ЦЕЛЕ К.П. БР. 253 И ДЕЛА К.П. БР. 252 КО НОВИ БЕОГРАД У УЛИЦИ АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА БР. 34 НА НОВОМ БЕОГРАДУ 

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. до 26. јула 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „YUGO BIRO” Господара Вучића бр.3, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело je предузеће „YUGO BIRO” Господара Вучића бр.3, Београд, а у име инвеститора ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, Живка Карабиберовића бр.3, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 26. јула 2023. године.

Текст и графика