понедељак, 7. август 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене за пројекат - БЕОГРИД 2025

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) 

оглашава 
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 55/23.
РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, од 7. до 21. августа 2023. године, на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама градске управе града Београда, градских општина Земун, Палилула и Сурчин, града Панчева и скупштина општина Алибунар, Ковачица, Ковин, Пећинци и Стара Пазова.   
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 21. августа 2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења. 

Текст и графика