петак, 25. август 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено пословног комплекса, Нови Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта предузећа „BDS Properties” д.о.о. из Београда, Ђорђа Станојевића 35, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено – пословног комплекса у улици Омладинских бригада, на катастарској парцели број 2906/25 КО Нови Београд, на подручју градске општине Нови Београд. 
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, узимајући у обзир расположиву документацију и податке о локацији, намени и карактеристикама пројекта, при чему је оцењено да се, уз примену важећих техничких нормативa и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем – не очекују значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у случају реконструкције, проширења капацитета или престанка рада предметног пројекта, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. 
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).