уторак, 5. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта између улица Дунавске, Књегиње Љубице, Добрачине и Улице нова 1 КО Стари град

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ 3ПО+П+6+ПС НА К.П. 10678 КО СТАРИ ГРАД, ИЗМЕЂУ УЛИЦА ДУНАВСКЕ, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ДОБРАЧИНЕ И УЛИЦЕ НОВА 1 У БЕОГРАДУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 20. септембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта Привредно друштво за пројектовање инжењеринг и консалтинг„АУЛА”д.о.о. из Београда, ул. Краљевачких жртава бр. 1а.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело је Привредно друштво за пројектовање инжењеринг и консалтинг„АУЛА” д.о.о. из Београда, у име Инвеститора „SELFINVEST” d.o.o. из Добановаца-Београд, ул. Маршала Тита 226 б.
У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр.1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр.1, најкасније до 20. септембра 2023. године.

Текст и графика - ЈП УП Стари град