уторак, 19. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 959 КО Савски венац, у Улици кнеза Милоша број 42 у Београду

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено - пословног објекта на КП 959 КО Савски венац, у Улици кнеза Милоша број 42 у Београду

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. септембра до 3. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП из Београда, ул. Захумска број 34.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднео је Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП из Београда у име Инвеститора Саше Тасевског из Београда, ул. Кнеза Милоша број 42.
У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије број 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије број 1, најкасније до 3. октобра 2023. године.