уторак, 19. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа), са Извештајем о стратешкој процени

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 14. септембра 2023. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа), са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНИ УВИД 
у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа), са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у од 20. септембра до 20. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 26. октобра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије број 1, закључно са 20. октобром 2023. године.

Текст и документација