недеља, 24. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја уз нови Авалски пут, Вождовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 13.7.2023. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, Градска општина Вождовац на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23) оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА УЗ НОВИ АВАЛСКИ ПУТ, 
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 25. септембра до 24. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 30. новембра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). 
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 24. октобром 2023. године.


Текст и графика