понедељак, 25. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР просторно културни-историјске целине Топчидер фаза 2, целина 7

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 7.9.2023. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације просторно културно-историјске целине Топчидер II фаза, целина 7 – блок између улица Паштровићеве, Пожешке и Владимира Радовановића, Градска општина Чукарица, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ТОПЧИДЕР II ФАЗА, ЦЕЛИНА 7 – БЛОК, ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПАШТРОВИЋЕВЕ, ПОЖЕШКЕ И ВЛАДИМИРА РАДОВАНОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. септембра до 9. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 9. октобром 2023. године.