уторак, 3. октобар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено - пословног објекта, спратности ПО+П+3, Белфортска б.б.

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ ПО+П+3+ПС, У УЛИЦИ БЕЛФОРТСКА Б.Б.
НА К.П. 6901 КО НОВИ БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 10. до 18. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „BEST PLAN” д.о.о.  Војвођанска бр. 79, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „BEST PLAN” д.о.о. Војвођанска бр. 79, Београд, а у име инвеститора Марка Ковачевића, Сурчинска 
бр. 9п, Нови Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Бојана Стевановић 
маст. инж арх; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 18. октобра 2023. године.

Текст и графика