недеља, 8. октобар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПГР за насеље Барајево - фаза 1

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 26.09.2023. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана генералне регулације за насеље Барајево – фаза 1, Градска општина Барајево на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације за насеље Барајево – фаза 1, Градска општина Барајево

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. до 24. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Барајево, Барајево, Светосавска бр. 2.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 2. новембра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Барајево, Барајево, Светосавска бр. 2.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 24. октобром 2023. године.

Текст и графика