четвртак, 2. новембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за фазну изградњу грађевинског комплекса за потребе изградње кампуса образовних установа, реконструкцију по изворном пројекту објекта поште и његову пренамену, и изградњу приступне саобраћајнице - Београд на води

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ФАЗНУ ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА КОЈИ СЕ ФОРМИРА ОД К.П. 1508/434, 1508/407, 1508/450, 1508/449, 1533, 811/4, 1508/453 И 1508/455 КО САВСКИ ВЕНАЦ, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ КАМПУСА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА НА ГП11b, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПО ИЗВОРНОМ ПРОЈЕКТУ ОБЈЕКТА ПОШТЕ И ЊЕГОВУ ПРЕНАМЕНУ НА ГП11c, И ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ  НА 11 pp, У ОБУХВАТУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 16. новембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ” а.д. Добрињска бр.8 а,  Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „BELGRADE WATERFRONT” d.о.о., Карађорђева бр..48 у име инвеститора  ГРАД  БЕОГРАД , Драгослава Јовановића бр.2  Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Бојана Стевановић, мастер инж. арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 16. новембра 2023. године.