субота, 18. новембар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње трансфер станице у Обреновцу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта ЈКП „Обреновац”, Цара Лазара 3/1, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње погона за рециклажу комуналног отпада и трансфер станице, на катастарским парцелама бр. 170, 172 и 501 КО Велико Поље, Обреновац.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на званичном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). 
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 4. децембар 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).