среда, 29. новембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за део стамбеног комплекса


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 16.11.2023. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за део стамбеног комплекса „Радничко насеље” у Железнику, Градска општина Чукарица, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 

оглашава
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА „РАДНИЧКО НАСЕЉЕ” У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 30. новембра до 29. децембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд, 18. јануара 2024. године, у 13 часова. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком, од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 29. децембром 2023. године. 

Текст и графика