четвртак, 30. новембар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Телеком Хотел Југославија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније “БГ – Хотел Југославија” – БГ297, БГУ297, БГЛ297, БГO297, БГJ297, постављене на пословном објекту, на катастарској парцели 2442/1 КО Земун, Булевар Николе Тесле 3, у Београду. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 13. децембар 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).