четвртак, 30. новембар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби проценe утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. - Калуђерица 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта проширења постојеће базне станице мобилне телефоније „БГ560, БГУ560, БГЛ560, БГО560, БГЈ560 БГ – Калуђерица 3”, постављене на антенском стубу на катастарској парцели број 773/6 КО Калуђерица, на подручју градске општинe Гроцка у Београду. 
У спроведеном поступку донето је решење којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ – Калуђерица 3” - БГ560, БГУ560, БГЛ560, БГО560, БГЈ560, коју је израдила Лабораторија „W-LINE” из Београда. 
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).