четвртак, 14. децембар 2023.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Јавни позив предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, за достављање пријава за закључивање уговора са Градом ради учешћа Града износом од 100 одсто економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама

На основу члана 5. Одлуке о накнади  трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (''Службени лист града Београда'' број 90/23), дана 14. децембра 2023. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

oбјављује

ЈАВНИ  ПОЗИВ
предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, за достављање пријава за закључивање уговора са Градом ради учешћа Града износом од 100% економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама у накнади трошкова боравка деце у приватним предшколским установа почев од првог дана наредног месеца од дана потписивања уговора

Објављује се Јавни позив за подношење пријава за закључивање уговора са Градом, ради учешћа Града износом од 100% економске цене  програма васпитања и образовања у предшколским установама  у накнади трошкова боравка деце у  приватним предшколским установа почев од првог дана наредног месеца од дана потписивања уговора 
Извештај о присутности детета приватна предшколска установа доставља организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове из области образовања и дечје заштите од 25. у текућем месецу до 1. у наредном месецу за претходни месец. 
Уплата средстава установи  вршиће се до 5. у  месецу за претходни месец.

II Право учешћа по Јавном позиву имају све предшколске установе чији je оснивач друго правно или физичко лице,(у даљем тексту: приватне предшколске установе) са територије града Београда, које поседују акт о верификацији, издат од стране надлежног Министарства. 

III Пријаве на Јавни позив подносе се почев од дана 15.12.2023. године и могу се подносити током читаве календарске 2024. године. Секретаријат ће  благовремено на интернет страници града Београда www.beograd.rs.   ажурирати Списак верификованих приватних предшколских установа на територији града Београда, у које се  могу уписати деца која остваре или наставе са коришћењем права на накнаду  трошкова боравка деце у предшколској установи и са којима ће Град закључити уговор о међусобним правима и обавезама. 

IV Документација за пријављивање:
- попуњен пријавни формулар (Образац-П)
- решење надлежног министарства о верфикацији,
- решење о упису у судски регистар ,
- Матични број установе издат од Републичког завода за статистику
- Потврда банке о отвореном пословном рачуну установе.

V Начин пријављивања:
Секретаријат ће Jавни позив објавити на интернет страници града Београда www.beograd.rs.
Тачно и читко попуњен пријавни формулар (Образац 1-П), који се преузима на интернет страни града Београда www.beograd.rs и пратећа документација у складу са Јавним позивом, предаје се у затвореној коверти, писарници Градске управе Града Београда, Краљице Марије бр.1,  3. спрат, шалтер 7 и 8 са назнаком „Јавни позив приватним предшколским установама” или се шаље поштом на адресу Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Београд, Краљице Марије 1 са назнаком „Јавни позив приватним предшколским установама”.
Додатне информације и појашњења могу се добити на телефон 011/715-7019 и 011/715-7450.