четвртак, 4. јануар 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене за пројекат Беогрид 2025

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

У складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) 

Оглашава
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈАПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 4. ЈАНУАРА ДО 2. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе града Београда, градских општина Земун, Палилула и Сурчин, града Панчева и скупштина општина Алибунар, Ковачица, Ковин, Пећинци и Стара Пазова, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 2 фебруаром 2024. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд. 
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 17. јануара 2024. године са почетком у 11 часова, у згради градске управе града Панчева, мала сала, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 14. фебруара 2024. године са почетком у 11 часова, у згради градске управе града Панчева, мала сала, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Текст и графика