четвртак, 25. јануар 2024.

Секретаријат за пољопривреду

Обавештење о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Београду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду

Краљице Марије 1
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС" бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Београда” број 23/2009), Привремени орган града Београда је дана 23.1.2024. године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Београду број: 3-563/24-С-20, на основу које расписује Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Београду.
Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за пољопривредно земљиште.
Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14 сати, дана 8. фебруара 2024. године, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Текст огласа