недеља, 4. фебруар 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР за просторно културну историјску целину Топчидер I фаза - Радничка улица, општина Чукарица, за део између улица: Радничке, Кировљеве и Високе

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије 1

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 25.1.2024. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за просторно културну историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица, за део између улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 
оглашава
ЈАВНИ УВИД 
у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за просторно културну историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица, за део између улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 5. фебруара до 8. марта 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се 28. марта 2024. године, у 13 часова, у згради градске управе Града Београда, Краљице Марије 1 (сала на XX спрату). 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.
5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 8. мартом 2024. године. 

Текст и графика