среда, 10. април 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу подземне гараже у обухвату линијског парка на грађевинској парцели СА-1 коју чине ГП5, ГП6 и ГП7 ма К.П. 1/42, 1/44, 1/45 КО Стари град

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ У ОБУХВАТУ ЛИНИЈСКОГ ПАРКА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ СА-1 КОЈУ ЧИНЕ ГП5, ГП6 И ГП 7 НА К.П. 1/42, 1/44 И 1/45 КО СТАРИ ГРАД, У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 23. априла 2024. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Београд, Улица Добрињска бр.8а, 11 000 Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднела је АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Улица краља Милутина бр. 10а, 11 000 Београд, у име инвеститора Градска Управа Града Београда – Секретаријат за инвестиције, Улица трг Николе Пашића бр. 2, 11 000 Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Перуновић, д.и.а.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 23. априла 2024. године.