Нови Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

Министар финанасија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији а у вези са Законом о порезима на имовину, донео ПРАВИЛНИK О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ, ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („Службени гласник РС”, бр.93/2019), који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 1. јануара 2020. године.

ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦА ППИ-1 за 2020. и ППИ-2 за 2020. годину.

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", број 80/02…86/19) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге. 

Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику. 

Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације-ЈИС ЛПА на адреси https://lpa.gov.rs .