Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2021. годину

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. мај 2021. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину.
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Напомињемо да порески обвезник – физичко лице по решењу о утврђивању пореза на имовину за 2021. годину има обавезу да у року од 15 дана од дана пријема решења плати позитивну разлику између доспеле кварталне обавезе по решењу за 2021.годину и аконтационо плаћене обавезе (износ обавезе за последњи квартал из решења за 2020. годину).
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.
За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када се могу обратити од 8 до 18.30 часова.