Могућност електронског подношења захтева за добијање електронског уверења

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава кориснике Портала ЈИС ЛПА  – https://lpa.gov.rs (физичка лица, предузетнике и правна лица) који поседују квалификовани електронски сертификат да ће од 1. јуна 2022. године моћи да електронским путем поднесу захтев за издавање електронског уверења (еУверења) којим се потврђују чињенице из евиденције локалне пореске администрације о задужењу изворним јавним приходима из надлежности Секретаријата за јавне приходе. Захтев се подноси према месту пребивалишта/седишта или према општини где се лице води као порески обвезник.
Подношењем захтева за издавање електронског уверења једном општинском одељењу Секретаријата за јавне приходе добија се уверење за територију Града Београда (свих 17 градских општина).