ЈП "Београдска тврђава"

Теразије бр. 3/V
тел. 011/2620-685, 
e-mail: office@jpbt.rs 
www.beogradskatvrdjava.co.rs

Директор: в.д. Немања Шегрт

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан  "Београдска тврђава" основала је јула 2002. године Скупштина града Београда.
Предузеће обавља послове од општег интереса за Град Београд.

Предузеће своју делатност обавља на две амбијентално-просторне целине: Калемегдански парк (Мали и Велики Калемегдан) и Београдска тврђава (Горњи и Доњи град).