Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”

Светозара Ћоровића 15
тел/факс: 3229-155, 3226-702
www.beogradvode.co.rs
e-mail: info@beogradvode.co.rs

В.д. директора: Михајло Јањић

Предузеће је основала Влада Републике Србије 1952. спајањем две водне заједнице ради одбране београдског подручја од штетног дејства вода. Организовање и назив предузећа су се мењали у складу са законским прописима, а од 1999. пословало је као Друштвено водопривредно предузеће „Београд-воде”. Одлуком Скупштине града Београда од 29. фебруара 2008. организовано је као Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, чији је оснивач Град Београд.

Предузеће обавља водопривредну делатност, као делатност од општег интереса, на територији града Београда у складу са законом и прописима донетим на основу закона.

Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама реке Саве и Дунава, осим дела оперативне обале Луке на десноj обали Дунава, одржава и стара се о Бежанијском зимовнику, Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима који се налазе на простору Бежанијског зимовника и теретног Савског пристаништа, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу.

У функцији обављања основне делатности предузеће обавља и следеће делатности:
- изградња хидротехничких објеката
- уклањање отпадних вода
- инжењерске делатности и техничко саветовање
- експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
- услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда
- експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
- превоз путника унутрашњим пловним путевима
- превоз терета унутрашњим пловним путевима
- слатководне аквакултуре
- услужне делатности у гајењу усева и засада
- изградња мостова и тунела
- изградња цевовода
- цевоводни транспорт