Урбанистички завод Београда, ЈУП

Урбанистички завод Београда, ЈУП
Палмотићева 30, Београд
e-mail: office@urbel.com​
www.urbel.com
Контакт: централа 3331-500, факс 3331-550 

в.д. директора: Драгана Бибер

Урбанистички завод Београда, ЈУП  је професионална консултантска кућа чија је основна делатност урбанистичко и просторно планирање. Основан је 1948. године, а одлуком Скупштине града Београда октобра 1999. постаје јавно предузеће. Има 133 запослена, од чега је преко две трећине факултетски образованих стручњака. Лиценце Инжењерске коморе Србије поседује 80 запослених.

Стручни тим Урбанистичког завода Београда квалитетно и одговорно обавља поверене му послове из домена просторног и урбанистичког планирања, израде стратегија развоја, израде стратешких процена утицаја на животну средину, одржавања базе урбанистичких података, истраживања, студија, анализа, пројеката, мишљења, координације и консалтинга, а пре свега за потребе града Београда. Такође, Урбанистички завод Београда има развијену издавачку делатност и перманeнтно се ангажује у едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке праксе.

Рад запослених Урбанистичког завода Београда финансира се путем уговорних односа, у складу са Ценовником услуга ЈУП „Урбанистички завод Београда”.

Урбанистички завод Београда своју делатност остварује кроз следеће организационе јединице:

 • Сектор за стратешко планирање и развој
 • Сектор за регулационо планирање
 • Сектор за саобраћај
 • Сектор за комуналну инфраструктуру
 • Сектор за финансијске, правне и опште послове.

СЕКТОРА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

 • израда планова, студија и пројеката од стратешког значаја за Град;
 • израда просторних и генералних урбанистичких планове, планова генералне регулације, планова мрежа градских техничких или система јавних садржаја; 
 • дефинисање концепције и планских решења развоја јавних служби у плановима; 
 • израда, анализа и праћење капиталних пројеката, пројеката у регионалној сарадњи и комуникацији са сродним кућама градова у иностранству; 
 • праћење и анализирање стања животне средине у функцији просторног развоја града и предлагање мера за заштиту и унапређење; 
 • израда и координирање стратешке процене утицаја за планове и програме у области просторног и урбанистичко планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта, дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину; 
 • израда урбанистичких решења мреже објеката и делатности према степену еколошког ризика, мреже девастираних локалитета са предлозима ревитализације и мерама унапређења у функцији просторног развоја града и унапређења квалитета животне средине; 
 • израда стратешких процена утицаја планова на животну средину, студија и геолошких истраживања и специфичних услова за пројектовање склоништа и противпожарне заштите; 
 • развој географских информационих система ГИС-а и праћење планске документације; 
 • организација конференција, семинара и изложби од значаја за урбанистичку делатност и промоцију свог професионалног рада. 

СЕКТОРА ЗА РЕГУЛАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ

 • израда елемената за доношење одлуке о изради плана са сагледавањем свих аспеката и условљености, дефинисањем просторног обухвата; 
 • израда урбанистичких планова генералне регулације, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; 
 • израда урбанистичких планова детаљне регулације, са садржајем у свему према законским одредбама, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; 
 • сарадња у изради урбанистичких планова, докумената и студија из домена других сектора; 
 • спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката; 
 • спровођење урбанистичких планова кроз израду планова парцелације и препарцелације; 
 • израда стручних мишљења, анализа и студија, на основу расположиве урбанистичке документације и истраживања; 
 • израда конкурсних услова за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса; 
 • стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица. 

СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ

 • израда урбанистичких планова генералне и детаљне регулације за потребе реализације саобраћајне мреже, комплекса и објеката, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; 
 • праћење и анализирање развоја транспортног система у функцији просторног развоја града Београда и предлог мера за њихово унапређивање; 
 • учествовање у изради генералних решења свих видова транспортног система; 
 • израда и координација рада у студијама, анализама, планским документима, урбанистичким пројектима, диспозицијa и техничких карактеристика; 
 • физичка провера коридора и траса саобраћајних мрежа; 
 • припрема саобраћајне документације и учешће у припреми и изради стручних послова у Заводу; 
 • израда претходних студија оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката. 

СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 • израда урбанистичких планова генералне и детаљне регулације за потребе реализације инфраструктурних мрежа и објеката, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања;
 • сарадња са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради планских решења и њиховом спровођењу;
 • праћење и анализа развоја мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење;
 • учешће и координација при изради генералних решења комуналне инфраструктуре;
 • израда урбанистичких решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре која су саставни део планова, урбанистичких пројеката, диспозицијa и техничких карактеристика, града, насеља и делова насеља;
 • припрема планова комуналне инфраструктуре и програма развоја града Београда;
 • припрема документације и учешће у припреми и изради свих стручних послова Завода.

СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 • израда финансијског плана;
 • извештавање о реализацији финансијског плана Завода; 
 • израда оперативног биланса прихода и расхода; 
 • израда прегледа финансијских обавеза Завода и утврђивање приоритета исплате у складу са финансијским планом и обезбеђеним средствима; 
 • израда плана ликвидности и предузимање мера и активности за очување текуће ликвидности; 
 • израда финансијских извештаја и сарадња на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода; 
 • праћење извршења уговорених послова по понудама и закљученим уговорима; 
 • учествовање у припреми елемената за израду уговора; 
 • обрада и контрола приспелих рачуна, решења за исплату и исплатне документације; 
 • вођење књиговодствених послова у складу са законом; 
 • обрачун зараде и друга примања запослених; 
 • организација благајничких послова и израда благајничких извештаја; 
 • сарадња са надлежним градским органима и банкама; 
 • заступање предузећа у поступцима код судова, органа управе и других институција, припрема уговора, припрема стручних мишљења на захтев судских, управних и других органа и институција; израда судских поднесака, правних лекова и других аката у вези са радом Завода; 
 • израда решења и других појединачних и општих аката из области радних односа, пријаве/одјаве из области радних односа, здравственог, пензионог и социјалне заштите и формирање евиденције из области радних односа у складу са прописима; 
 • праћење и примена законских и подзаконских прописа и усклађивање нормативних аката предузећа (статута, правилника, упутстава, наредби и других општих аката) са законским и подзаконским прописима; 
 • спровођење поступака јавних набавки; 
 • организација општих послова: канцеларијско пословање и архивирање, безбедност и здравље на раду, обезбеђење имовине и лица, текуће и инвестиционо одржавање објекта и других административних и помоћних послова; 
 • административно-стручна помоћ у раду Надзорног одбора; 
 • организација послова управљања и одржавања библиотечког фонда; 
 • припрема и издавање интерног гласила ИНФО и других посебних стручних издања; 
 • одржавање ИТ система Завода и појединачних радних станица; 
 • вођење јединствене базе података о плановима на територији Града у аналогној и дигиталној форми; 
 • усавршавање и развијање знања и способности запослених, упознавање са новостима у технологији и програмима, припрема и одржава интернет страна Завода, стандардизација интерних пројеката.