ЈП "Београдска тврђава"

Теразије 3/V
тел. 2620-685, факс 2633-747
www.beogradskatvrdjava.co.rs

директор: Марија Рељић

Јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности "Београдска тврђава" основала је јула 2002. Скупштина града Београда. Предузеће обавља послове од општег интереса за Град Београд у области уметничко-књижевног стваралаштва и сценских делатности, делатности галерија и музеја, забавних активности (кинематографија и видео диструбиција), издавање књига.

Предузеће своју делатност обавља на две амбијентално-просторне целине: Калемегдански парк (Мали и Велики Калемегдан) и Београдска тврђава (Горњи и Доњи град).