Сектор за пољопривреду

Краљице Марије 1/XVII

Сектор за пољопривреду обавља послове који се односе на:

• припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града; 
• спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; 
• израду аката о бесплатном коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 
• израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта; 
• контролу трошења тих наменских сресдстава и извршених радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у државној својини;
• решавање у првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и ослобађању плаћања накнаде за промену намене земљишта; 
• израду нормативних и других аката из области пољопривредног земљишта;
• припрему и израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја града Београда; 
• покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик подстицаја утврђених овим програмом;
• израду аката о додели подстицајних средстава; 
• као и друге послове у областима из делокруга Секретаријата, у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Сектор за пољопривреду обавља надзор над радом прaвних лица основаних у области пољопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала или више гласова у управном одбору, као и послове државне управе које република повери граду у области пољопривреде.

  
  Корисни линкови