Секретаријат за спорт и омладину

Краљице Марије 1/XI
e-mail: sport@beograd.gov.rs

Никола Пенић, секретар, 7157-440, факс: 3376-097
Никола Рајичић, подсекретар, 7157-792

Пријем странака радним данима од 9 до 15 часова.

Секретаријат за спорт и омладину врши послове који се односе на:

 • подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 • суфинансирање општинског и финансирање градског нивоа система предшколских и школских спортских такмичења;
 • обезбеђивање услова за рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада са њима;
 • одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији града и набавка спортске опреме и реквизита, обезбеђивање учешћа спортских организација са територије града у европским клупским такмичењима;
 • финансирање делатности организација у области спорта које је основао град и остварење програма или делова програма других организација којим се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу града;
 • организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град;
 • унапређивање заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих укључујући и антидопинг образовање;
 • спречавање негативних појава у спорту;
 • едукацију, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о битним питањима за одговарајуће бављење спортским активностима;
 • периодична тестирања, скупљање, анализу и дистрибуцију релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
 • обезбеђивање услова за рад спортских организација и стручњака у области спорта на територији града;
 • обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта;
 • обезбеђивање реализације тренажног процеса београдских спортских организација; унапређење стручног рада учесника у систему спорта на нивоу града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
 • реализацију програма за децу и младе за време школског зимског и летњег распуста, стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста и доделу награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

Секретаријат прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са младима, савезима, удружењима младих и удружењима за младе;

 • подстиче и прати програме савеза, удружења младих и удружења за младе који су мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни по облику рада, а који имају за циљ спровођење градског акционог плана за младе;
 • обезбеђује услове за рад установа преко којих се остварује јавни интерес у областима омладинског сектора, а које су основане од стране града и установа које организовано раде са надареним и талентованим младима;
 • обезбеђује стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота;
 • обезбеђује суфинансирање младих ученика и студената за стручно усавршавање, учешће на међународним такмичењима и конгресима, односно другим стручним окупљањима у иностранству;
 • обезбеђује услове за организовање семинара, стручних конференција, и других стручних окупљања од стране установа или организација, која имају међународни карактер, а која су део програмске активности удружења младих и удружења за младе као члана одговарајуће европске – међународне студентске асоцијације.

У надлежности секретаријата је и инспекцијски надзор у области спорта изузимајући националне спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним спортским лигама.

Секретаријат обавља и друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља и друге послове државне управе у области спорта и омладине које република повери граду.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скупштина града Београда оснивач је следећих установа за физичку културу:
- Градски центар за физичку културу
- Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан“
- Спортско-рекреативни центар „Пионирски град“

Јавна предузећа:
ЈП „Хиподром Београд“


Привредна друштва:
Привредно друштво „Арена  Београд“
Привредно друштво „БГ хала“

ПОГЛЕДАЈТЕ И:

Установе физичке културе

Спорт и рекреација

Спорт - линкови

  
  Корисни линкови