Накнада зараде односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета - примењује се од 01.07.2018.

Накнада зараде односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета (Закон о финансијској подршци породици са децом „Сл. гласник РС“ број 113/2017 и 50/2018 - примењује од 01.07.2018. године)

I Накнада зараде односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица (у даљем тексту: запослени код послодавца). 
Запослени који је засновао радни однос након рођења детета, може остварити право на накнаду зараде односно накнаду плате током одсуства чија се дужина трајања рачуна од дана рођења детета. 
Накнаду зараде, односно накнаду плате остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета. 
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља. 
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља. 
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за децу различитог реда рођења, не могу истовремено користити оба родитеља. 
Накнаду зараде односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета као и остале накнаде по основу посебне неге детета може остварити један од родитеља детета млађег од 5 година коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна посебна нега, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању. 
Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица. 
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица запослена код послодавца, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. 
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате, запосленог који је засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа. 
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства. 
Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се дељењем збира основица са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева. 

II Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, за дете рођено 1. јула 2018. године и касније, може остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе: 

1) а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу незапослености; 
2) по основу самосталног обављања делатности; 
3) као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана; 
4) по основу уговора о обављању привремених и повремених послова; 
5) по основу уговора о делу; 
6) по основу ауторског уговора; 
7) по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник. 
Право на остале накнаде може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета. 
Право на остале накнаде може истовремено остварити и мајка (усвојитељ, хранитељ или старатељ) која је по основу радног односа остварила право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, а која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала напред наведене приходе (тачка 1. до 7.), подношењем посебног захтева.
Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења детета. 
Изузетно, за лице које остварује и право на накнаду зараде, односно накнаду плате, право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана од дана отпочињања права на породиљско одсуство.
Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује мајка у трајању од три месеца од дана рођења детета, ако се дете роди мртво или умре пре навршена три месеца живота, односно до смрти детета уколико оно умре касније. 
Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета, може остварити и отац детета, уколико мајка није жива, ако је напустила дете, или ако је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету. 
Право на остале накнаде по основу посебне неге детета остварује се у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и прописима који регулишу остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета за лица запослена код послодавца. 
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може се поднети до истека законом утврђене дужине трајања права које се остварује. 
Право на остале накнаде по основу посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица. 
Право на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена и право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада, покреће се подношењем захтева за вештачење здравственог стања детета. 
Захтев за вештачење, са медицинском документацијом, може се поднети 45 дана пре истека одсуства са рада ради неге детета и подноси се надлежном органу јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта подносиоца захтева. 
Медицинска документација која је потребна за вештачење здравственог стања детета подразумева: 

1) налаз изабраног лекара који садржи процену функционалности детета по развојним доменима (на основу непосредног прегледа, налаза развојног саветовалишта или других лекара специјалиста и здравствених сарадника) или образац пријаве детета са сметњама у развоју,
2) налазе других лекара специјалиста, 
3) налазе здравствених сарадника,
4) другу документацију битну за остваривање права.

По спроведеном вештачењу, Првостепена комисија даје мишљење о потреби да подносилац захтева, због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена, односно даје мишљење о потреби да подносилац захтева, због здравственог стања детета оствари право на остале накнаде по основу посебне неге детета.
Првостепена комисија у мишљењу утврђује потребан период одсуства са рада, односно рада са половином пуног радног времена, као и потребу контролног прегледа, односно потребан период за који подносилац захтева може остварити право на остале накнаде по основу посебне неге детета.
Послодавац на основу мишљења доноси решење о праву на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и доставља га надлежном органу јединице локалне самоуправе и подносиоцу захтева одмах, уколико није уложен приговор на мишљење Првостепене комисије, односно уколико је уложен приговор, по добијању коначног мишљења Другостепене комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 
Надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу мишљења комисије доноси решење о праву на остале накнаде по основу посебне неге детета одмах, уколико није уложен приговор на мишљење Првостепене комисије, односно уколико је уложен приговор, по добијању коначног мишљења Другостепене комисије.
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета за лице из тачке 1. до 7. утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета. 
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета, за лице које је у периоду од 24 месеца пре рођења детета било пољопривредни осигураник, утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последња 24 месеца који претходе дану рођења детета. 
Основица за остале накнаде по основу посебне неге детета за лице из из тачке 1. до 7.  утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу коришћења права. 
Основица за остале накнаде по основу посебне неге детета, за лице које је у периоду од 24 месеца пре рођења детета било пољопривредни осигураник, утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последња 24 месеца који претходе месецу коришћења права. 
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета добија се дељењем збира основица са 18 односно дељењем збира основица са 24.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева. 
Приликом утврђивања основице за остале накнаде не узимају се основице за приходе који имају карактер зараде, осим за лица која у моменту подношења захтева нису у радном односу, а у претходном периоду су остваривала приходе по основу зараде.

II Остваривање права на накнаду зараде односно накнаду плате, као и обрачун накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета врши се на основу поднетог попуњеног обрасца захтева и следећих доказа:

1) извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета – дознака;
2) мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена;
3) извод из матичне књиге рођених за децу;
4) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања, на дан подношења захтева;
5) решење о праву на породиљско одсуство, решење о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, решење о праву на одсуство са рада ради неге детета и решење о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;
6) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног  осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће;
7) извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа за лица која су засновала радни однос након рођења детета;
8) извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака, уколико је коришћено ово право;
9) потврда да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;
10) решење о коришћењу породиљског одсуства или одсуства са рада ради посебне неге детета уколико се захтев односи на децу различитог реда рођења;
11) решење о коришћењу одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета за децу различитог реда рођења;
12) остали подаци који су од утицаја на утврђивање права а нису евидентирани у доступним евиденцијама.

У случају из члана 95. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17):
1) извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;
2) извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених.

Надлежни орган управе јединице локалне самоуправе који води поступак обезбеђује доказ о просечној месечној заради у Републици Србији.
У захтеву за остваривање права наводи се и број текућег рачуна за исплату права, а фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.
Уколико је лице које подноси захтев у радном односу код више послодаваца, подноси захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате код сваког послодавца.

Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, уз наведене доказе о праву се одлучује и на основу доказа о постојању разлога предвиђених чланом 94. став 5. Закона о раду, и то једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона: 
1) уверења органа старатељства да је мајка напустила дете; 
2) извода из матичне књиге умрлих за мајку; 
3) потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку; 
4) извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке коју чине три лекара одговарајуће специјалности који је лече;
5) решења којим је мајка лишена пословне способности; 
6) решења којим је мајка лишена родитељског права.

Право на накнаду траје од дана испуњења услова до престанка разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету, односно до истека породиљског одсуства. 
По истеку права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, право на накнаду зараде, односно плате за време одсуства са рада ради неге детета, до истека 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће и свако наредно новорођено дете од дана отпочињања породиљског одсуства, остварује један од родитеља, на основу међусобног договора. 
Када на основу међусобног договора родитеља, отац детета преузима коришћење права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета, подноси захтев, који се допуњује доказима у складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом и међусобним договором родитеља у писменој форми, на основу којих се доноси решење. 
Захтев за преузимање одсуства мора се поднети благовремено, и то најкасније до 8. у месецу за наредни месец.
Постигнути договор може се мењати једанпут током коришћења права. 
Изузетно у оправданим случајевима постигнути договор може се мењати још једанпут.
Када на основу међусобног договора родитеља, отац детета преузима коришћење права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета, мајци од датума преузимања права престаје право на накнаду зараде. 
Када на основу међусобног договора родитеља, отац детета, преузима коришћење права на негу детета приликом утврђивања висине накнаде зараде, односно плате за време одсуства са рада ради неге детета, основица накнаде зараде, односно накнаде плате утврђује се на исти начин као и основица накаде зараде односно накнада плате мајке.
Уколико је мајка детета користила и право на остале накнаде по основу рођења и неге детета врши се преиспитивање права у случају да висина ове накнаде и накнаде зараде коју је остварио отац детета прелази износ три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева.
Када, у складу са законом, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ поднесе захтев за накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета, уз доказе из члана 2. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом прилаже и уверење надлежног органа старатељства о чињеници смештаја детета у породицу односно о постојању статуса усвојитеља, хранитеља односно старатеља.  
Када, у складу са законом, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета остварује право на накнаду зараде, односно плате за време одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета, при утврђивању висине накнаде зараде, односно плате од утицаја су основице на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде односно плате, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства, а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева за остваривање права.

Подносилац захтева за накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета уз захтев прилаже:

А) решење послодавца о коришћењу породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
Б) извештај о привременој спречености за рад (мајке) у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
В) извештај о почетку прве привремене спречености за рад (мајке) ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака (уколико је коришћено ово право),
Г) фотокопију картице текућег рачуна.

Подносилац захтева за остале накнаде по основу рођења и неге детета уз захтев прилаже:
А) решење послодавца о коришћењу одсуства са рада (уколико је подносилац захтева у радном односу) и
Б) фотокопију картице текућег рачуна.

Подносилац захтева за накнаду зараде односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета уз захтев прилаже:
А) решење послодавца о коришћењу одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради коришћења одсуства са рада ради посебне неге детета и
Б) фотокопију картице текућег рачуна.

Подносилац захтева за остале накнаде по основу посебне неге детета уз захтев прилаже:
А) решење послодавца о коришћењу одсуства са рада (само уколико подносилац захтева истовремено остварује право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада  ради посебне неге детета) и
Б) фотокопију картице текућег рачуна.

ОСТАЛЕ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ПРИБАВЉА ОРГАН ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

Захтеви за накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета као и захтеви за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за подносице са пребивалиштем на територији града Београда подносе се у Градској управи града Београда - Секретаријату за социјалну заштиту, Улица 27. марта број 43-45.

Захтеве за остваривање ових права грађани Младеновца могу поднети у згради Општинске управе општине Младеновац, улица Николе Пашића 27, а грађани Лазаревца у згради Општинске управе општине Лазаревац, Улица Карађорђева број 17.