Обавештење - Родитељски додатак - Закон о финансијској подршци породици са децом

ОБАВЕШТЕЊЕ - РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК - ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 113/2017 и 50/2018)

Од 1. јула 2018. године у примени је нови Закон о финансијској подршци породици са децом који је ступио на снагу 25.12.2017. године („Службени гласник РС“ број 113/2017).

Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом од 29.06.2018. године („Службени гласник РС“ број 50/2018) у члану 12. прописује да ће се право на родитељски додатак за децу (друго, треће и четврто) рођену на дан ступања на снагу Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 113/2017), 25. децембра 2017. године и касније, закључно са 30. јуном 2018. године, које се остварује у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета, а исплаћује у једнаким месечним ратама, ускладити по службеној дужности (ново решење), почев од 1. јула 2018. године, са бројем рата и месечним износима родитељског додатка утврђеним овим законом. Исплата права вршиће се у року од шест месеци од дана примене овог закона.

Новим законом прописани су и нови обрасци за подношење захтева за родитељски додтак РД-1 и нови услови за остваривање права на родитељски додатак.

У складу са напред наведеним, потребно је Секретаријату за социјалну заштиту, Улица 27. марта број 43-45, Београд, поднети следећу документацију:

1.    читко попуњен нови образац захтева за родитељски додатак РД-1, са потписаним изјавама (образац захтева се може преузети са сајта Града Београда),
2.    потврде о имунизацији за новорођенче и за сву децу претходног реда рођења и
3.    потврде о редовном школовању или похађању предшколске установе, у зависности од узраста, за децу претходног реда рођења.