Права финансирана из буџета Републике Србије

Из буџета Републике Србије обезбеђују се средства за финансирање права на:

  • материјално обезбеђење;
  • додатак за негу и помоћ другог лица;
  • смештај у установу социјалне заштите или другу породицу; 
  • рехабилитацију;
  • превоз;
  • коришћење услуга социјалног рада, комплексних мера и института породично-правне заштите;
  • дечји додатак;
  • родитељски додатак;
  • накнаду трошкова боравка у педшколској установи за децу без родитељског старања;
  • накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.