Секретаријат за јавне приходе

Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-497
Секретаријат за јавне приходе

Виолета Нићифоровић, секретар
Славица Гвоздић, подсекретар

Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима  и на процену тржишне вредности непокретности у  складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.

Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.

Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 18.30 часова.

У згради на Тргу Николе Пашића бр. 6 обављају се послови координације рада одељења за подручја градских општина, пореског рачуноводства, редовне и принудне наплате, подношењa захтева за покретање пореско прекршајног поступка, процене тржишне вредности непокретности.

Адресе одељења за подручја градских општина:
Барајево, Светосавска 2, тел. 8302-637
Вождовац, Устаничка 53, тел. 2443-192; 2441-071 локал 103
Врачар, Његошева 77, тел. 3081-417; 3081-415
Гроцка, Бул. ослобођења 39, тел. 8501-533
Издвојена канцеларија у Калуђерици,  Краља Петра Првог бр. 7а, Гроцка, 
Телефон:011/3413-715 лок.108,  ради само петком, са странкама од 8 до 15
Звездара, Захумска 23а, тел. 2422-852; 2424-264
Земун, Магистратски трг 1, тел. 3778-634; 3778-636
Лазаревац, Карађорђева 42, тел. 8126-502, лок. 605 и 508
Младеновац, Краља Петра Првог 217, тел. 7740-659
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, тел. 3106 -839; 3106-836
Обреновац, Војводе Мишића 195, тел. 8721-281; 8721-022
Палилула, Улица 27. марта бр. 28-32
Раковица, Мишка Крањца 12, тел. 3051-806; 3051-856
Савски венац, Кнеза Милоша 69, тел. 2061-763; 2061-902
Сопот, Космајски трг 5, тел. 2834-012
Стари град, Македонска 42, тел. 3300-542, 3300-688
Сурчин, Војвођанска 120, тел. 8443-754
Чукарица, Љешка 11, тел. 3052-420; 3052-423

  
  Корисни линкови