уторак, 17. септембар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/18

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД
Секретаријат за јавни превоз

oбjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добра ,,Текуће одржавање стајалишта – уградња стајалишних стубова”, бр. 2/18

Обавештење