понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина опреме за кухиње, вешерај и купатила за потребе предшколских установа града Београда

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара - Куповина опреме за кухиње, вешерај и купатила за потребе предшколских установа града Београда (Резервисана јавна набавка)

Претходно обавештење