понедељак, 10. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/20

На основу чл. 55, 57, и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

Београд, 27. марта 43-45

oбјављује

Позив за подношење понуда
у отвореном поступку јавне набавке радова број 19/20 – одржавање подстаница за грејање

Позив и конкурсна документација