понедељак, 31. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 6/2020

У складу са чланом 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку радова број 6/2020 – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у комплексу ОШ „Карађорђе”, Остружница, Чукарица

Обавештење