петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/2020

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 31.08.2020. године за јавну набавку услуга број 2/2020 – Имплементација HCM модула, у отвореном поступку јавне набавке
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића 6

доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку у отвореном поступку број 1/2020, добра – Набавка САП лиценци са услугом одржавања

Одлука