петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 26/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 26/20, добра – Тонери, обликовану по партијама

Обавештење